Zo verloopt de besluitvorming rond de energietransitie in Westland

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om woningen te verwarmen. Dat heeft de overheid besloten. Om dit grote landelijke doel te bereiken, zijn regionale afspraken gemaakt en lokale acties nodig. Zo werken we met z’n allen naar een samenleving waarin aardgas een minder grote rol speelt. Hier vind je de afspraken, plannen en stappen die we als Gemeente Westland maken. En wat dit voor jou als Westlander betekent.

Van landelijk naar regionaal

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin staan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2050 alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd moeten zijn. Om dit behapbaar te maken, is het land verdeeld in dertig energieregio’s. Iedere regio onderzoekt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) en warmte opgewekt kan worden. Het resultaat is een Regionale Energie Strategie (RES) per regio. In de regio van Gemeente Westland ligt de nadruk op warmte. Er is veel warmte uit geothermie in Westland aanwezig en we kunnen gebruik maken van restwarmte uit de Rotterdamse haven. De concept RES past bij de eigen Westlandse Energie Opgave, waarin de gemeente focust op de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland (WSW): een collectief systeem waarbij lokale warmtebronnen met elkaar worden verbonden.

De lokale invulling van Gemeente Westland

Vervolgens is het de taak aan ons als gemeente om lokaal invulling te geven aan deze plannen om het Westland te verduurzamen. Dat doen we met de Westlandse Energie Opgave en Warmte visie Westland. De Westlandse Energie Opgave gaat over de hele energietransitie. De Warmtevisie Westland gaat specifiek over verduurzaming van bebouwde omgeving, denk aan woningen en bedrijven. Dit is niet alleen onze visie, maar ook een afweging van maatschappelijke criteria en de visie van bewoners. Ook de mening van Westlandse bedrijven vinden we belangrijk, zoals omgeschreven in de Westlandse Energie Opgave.

De impact op Westlandse wijken

Wat betekent bovenstaande voor de Westlandse wijk waar jij in woont? Dat komt uiteindelijk in het Wijk Uitvoeringsplan op (WUP) te staan. Dit plan wordt per wijk opgesteld. Eerst wordt een verkenning gedaan, waarbij de in de Warmtevisie genoemde verkenningswijken als eerst aan de beurt zijn. Als de verkenning positief is gaan we over tot het opstellen van een WUP. Dit doen we samen met de bewoners en andere belanghebbenden in de wijk. Hierbij geldt dat we pas aan de slag gaan als aan de randvoorwaarden, zoals betaalbaarheid, kan worden voldaan.

Zoals je ziet is er al veel gebeurd om Gemeente Westland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken en staat er nog meer op de planning. Wat allemaal? Dat zie je in deze tijdlijn.

Een terugblik

  • Warmtevisie Westland is vastgesteld op 7 december 2021.
  • Westlandse Energie Opgave vastgesteld door de Gemeenteraad (begin 2020).
  • Vaststelling basis RES (2019). De basis voor de definitieve RES (Regionale Energie Strategie), met daarin beschreven hoeveel energie we in de regio nodig hebben en kunnen produceren. Dit hebben we samen met andere gemeenten in de regio, de provincie en waterschappen gedaan.
  • Verzamelen van input van bewoners voor de Transitievisie Warmte. Welke kansen zien bewoners en wat zijn hun zorgen? We vroegen het tijdens twee bewonersbijeenkomsten en een flitspeiling. Dat doen we om de vijf jaar. De uitkomst is meegenomen in de Westlandse Energie Opgave.
  • Flitspeiling 2018. Een peiling onder Westlanders, waaruit onder andere blijkt dat het merendeel aardgasvrij belangrijk vindt (60% van de ondervraagden).
  • Diverse bewonersbijeenkomsten. 

Samen werken we aan een duurzame toekomst!

Als gemeente verbinden we inwoners, het bedrijfsleven en de glastuinbouwsector om samen te verduurzamen. Want samen bereik je meer dan alleen, zo simpel is het. We brengen mensen en bedrijven samen en stimuleren gezamenlijk onderzoek naar opslag en uitwisseling van duurzame energie.

Heb je een duurzaam idee dat je graag met andere Westlanders wilt delen? Laat het ons weten, dan denken we met je mee. Zo werken we met z’n allen aan een duurzame toekomst!