Duurzame voorziening van gietwater en tegengaan verzilting en wateroverlast

Op 18 april 2023 besloot gemeente Westland de intentieovereenkomst Pilot COASTAR Waterbank Westland, locatie Hooghe Beer, te ondertekenen. Samen met ondernemers van de coöperatie Nature Water, het Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie Zuid-Holland en Stichting Kennis in Je Kas verrichten we onderzoek naar een duurzame voorziening van gietwater en het tegengaan van verzilting en wateroverlast in Westland. Alle partijen ondertekenden deze week de intentieovereenkomst.

Doel van deze pilot

In de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van grondwater voor de bewatering van verschillende gewassen. Met deze pilot onderzoeken we samen met partners welke alternatieven er zijn om de gietwatervoorziening te verduurzamen. Het doel hiervan is om te achterhalen of tuinders gezamenlijk regenwater in de ondergrond op kunnen slaan om het in droge tijden weer op te pompen voor gebruik. Voor de pilot richten we een gezamenlijk waterbassin in dat ook als berging te gebruiken is. Ook zetten we een waterbank op waarin onderlinge waterstromen te verrekenen zijn en elke tuinder dus voor het eigen verbruik betaalt.

De Hooghe Beer

De  haalbaarheidsstudie toonde aan dat het waterbankprincipe een mogelijk alternatief is om de gietwatervoorziening te verduurzamen. Tien tuinders rond de Hooghe Beer in de Broekpolder gaan in dit pilotproject testen of het in de praktijk ook werkt. Hierbij kijken we onder andere naar hoeveel water terug te winnen is en wat de effecten zijn op het grondwater en oppervlaktewater. Daarnaast experimenteren we met de opzet van het waterbankprincipe.

Waarom deze pilot?

De afgelopen jaren zijn er in Nederland steeds extremere weersomstandigheden en ook in Westland zien we hevigere regenbuien en langere periodes van droogte. Dit geeft extra kans op overstromingen of een drinkwatertekort, maar ook het verzakken van woningen en verzilting (het zouter worden van de bodem), liggen dan op de loer. Door gebruik te maken van ondergrondse opslag van regenwater, is minder grondwater nodig. Met het ondertekenen van de intentieverklaring laten ondernemers van de coöperatie, stichting Kennis in Je Kas en de overheidspartijen samen het belang van verduurzaming van de gietwatervoorziening zien. De gemeente draagt hiervoor € 300.000,- bij uit de Westland Agenda III. Dit betreft een cofinanciering. We gaan samen aan de slag met de uitvoering van het project!