De duurzame rol van Gemeente Westland

Wij moedigen ieder duurzaam initiatief in het Westland aan. Groot of klein, particulier of zakelijk. Iedere Westlander die wil verduurzamen kan bij ons aankloppen voor informatie over duurzaamheid, advies over subsidies en vergunningsaanvragen. Want we snappen dat investeren in duurzaamheid soms kostbaar en spannend is. Dit is dé plek waar je ziet, hoort en leest hoe je duurzaam kunt wonen en werken. Hier vind je informatie en inspiratie om je woning, bedrijf of gedrag te verduurzamen.

Zo verloopt de besluitvorming rond de energietransitie in Westland

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om woningen te verwarmen. Dat heeft de overheid besloten. Om dit grote landelijke doel te bereiken, zijn regionale afspraken gemaakt en lokale acties nodig. Zo werken we met z’n allen naar een samenleving waarin aardgas een minder grote rol speelt. Hier vind je de afspraken, plannen en stappen die we als Gemeente Westland maken. En wat dit voor jou als Westlander betekent.

 

Van landelijk naar regionaal

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin staan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2050 alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd moeten zijn. Om dit behapbaar te maken, is het land verdeeld in dertig energieregio’s. Iedere regio onderzoekt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) en warmte opgewekt kan worden. Het resultaat is een Regionale Energie Strategie (RES) per regio. In de regio van Gemeente Westland ligt de nadruk op warmte. Er is veel warmte uit geothermie in Westland aanwezig en we kunnen gebruik maken van restwarmte uit de Rotterdamse haven. De concept RES past bij de eigen Westlandse Energie Opgave, waarin de gemeente focust op de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland (WSW): een collectief systeem waarbij lokale warmtebronnen met elkaar worden verbonden.

 

De lokale invulling van Gemeente Westland

Vervolgens is het de taak aan ons als gemeente om lokaal invulling te geven aan deze plannen om het Westland te verduurzamen. Dat doen we met de Westlandse Energie Opgave en Transitievisie Warmte. De Westlandse Energie Opgave is al opgesteld en gaat over de hele energietransitie. De Transitievisie Warmte is eind 2021 klaar en gaat specifiek over verduurzaming van bebouwde omgeving, denk aan woningen en bedrijven. De Transitievisie Warmte is niet alleen onze visie, maar ook een afweging van maatschappelijke criteria en de visie van bewoners. Ook de mening van Westlandse bedrijven vinden we belangrijk, zoals omgeschreven in de Westlandse Energie Opgave.

 

De impact op Westlandse wijken

Wat betekent bovenstaande voor de Westlandse wijk waar jij in woont? ? Dat komt in het Wijk Uitvoeringsplan op (WUP) te staan. Dit plan wordt per wijk opgesteld als de Transitievisie Warmte definitief is. Te beginnen bij een paar kansrijke wijken, die in de Transitievisie Warmte worden benoemd.

Zoals je ziet is er al veel gebeurd om Gemeente Westland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken en staat er nog meer op de planning. Wat allemaal? Dat zie je in deze tijdlijn.

 

Een terugblik

  • Verzamelen van input van bewoners voor de Transitievisie Warmte. Welke kansen zien bewoners en wat zijn hun zorgen? We vroegen het tijdens twee bewonersbijeenkomsten en een flitspeiling. Dat doen we om de vijf jaar. De uitkomst is meegenomen in de Westlandse Energie Opgave.
  • Bewonersbijeenkomst november 2018.
  • Bewonersbijeenkomst december 2018.
  • Flitspeiling 2018. Een peiling onder Westlanders, waaruit onder andere blijkt dat het merendeel aardgasvrij belangrijk vindt (60% van de ondervraagden).
  • Vaststelling basis RES (2019). De basis voor de definitieve RES (Regionale Energie Strategie), met daarin beschreven hoeveel energie we in de regio nodig hebben en kunnen produceren. Dit hebben we samen met andere gemeenten in de regio, de provincie en waterschappen gedaan.
  • Westlandse Energie Opgave vastgesteld door de Gemeenteraad (begin 2020).

 

Een blik in de toekomst

  1. Verzamelen van input van bewoners voor de Transitievisie Warmte (begin 2021). Het technische gedeelte van de Transitievisie Warmte is begin 2021 klaar. Daarna gaat de gemeente opnieuw in gesprek met bewoners, om hun mening te verwerken in de definitieve versie.
  2. Vaststellen RES (voor 1 juni 2021). In de RES (Regionale Energie Strategie) wordt aangegeven hoeveel duurzame energie we als regio in de toekomst kunnen opwekken. De concept RES zal worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De resultaten daarvan worden verwerkt in de definitieve RES. 
  3. Transitievisie Warmte klaar (eind 2021).
  4. Opstellen Wijk Uitvoeringsplan. In de Transitievisie Warmte worden kansrijke wijken benoemd; wijken waar duidelijk is wat het beste alternatief voor aardgas is. Kosten voor de bewoner spelen hierbij een belangrijke rol. Als de Gemeenteraad besluit in deze wijken te starten, dan krijgt iedere wijk een Wijk Uitvoeringsplan (WUP), inclusief een planning, zoals omschreven in de Transitievisie Warmte. De concrete verduurzaming hoeft dus niet direct in 2022 te starten.

Samen werken we aan een duurzame toekomst!

Als gemeente verbinden we inwoners, het bedrijfsleven en de glastuinbouwsector om samen te verduurzamen. Want samen bereik je meer dan alleen, zo simpel is het. We brengen mensen en bedrijven samen en stimuleren gezamenlijk onderzoek naar opslag en uitwisseling van duurzame energie.

Heb je een duurzaam idee dat je graag met andere Westlanders wilt delen? Laat het ons weten, dan denken we met je mee. Zo werken we met z’n allen aan een duurzame toekomst!

Meer informatie